Recep Öztürk 1461'den Sarıyer'e transfer oldu

İskilipli futbolcu Recep Uğur Öztürk, yeni sezon için ikinci lig beyaz gurup takımlarından Sarıyer ile anlaştı.


Recep Öztürk 1461'den Sarıyer'e transfer oldu

İskilipli fut­bol­cu Re­cep Uğur Öz­türk Sa­rı­yer ile an­laş­tı. 1994 Ço­rum İs­ki­lip do­ğum­lu Re­cep Uğur Öz­türk HE Kül­türs­por ku­lü­be alt ya­pı­sın­da 6 yıl for­ma giy­dik­ten son­ra 2011 yı­lın­da Trab­zons­por alt ya­pı­sı­na trans­fer ol­du. Üç yıl bor­do ma­vi­li ta­kı­mın aka­de­mi li­gi ta­kım­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2015 yı­lın­da 1461 Trab­zon’da pro­fes­yo­nel im­za atan Re­cep Uğur Öz­türk dört se­zon­dur bu ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yi­yor.


TFF 1. lig­de üç, 2. lig­de 19, 3. lig­de ise 10 maç­ta for­ma gi­yen Re­cep Uğur Öz­türk ye­ni se­zon için 2. lig­de mü­ca­de­le ede­cek olan Sa­rı­yer ile bir yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. Re­cep Uğur Öz­türk trans­fe­rin­de kat­kı­sı bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür et­ti.
Öz­türk, fut­bo­la baş­la­dı­ğı ilk gün­den be­ri hep ya­nın­da olan ve fut­bo­lun te­me­li­ni öğ­ren­di­ği HE Kül­türs­por An­tre­nö­rü Ha­san Gür­büz’e ise özel te­şek­kür et­ti. Öz­türk fut­bo­la baş­la­dı­ğı ilk gün­den iti­ba­ren ken­di­si­ne her tür­lü kat­kı­yı ve­ren bu gün­le­re gel­me­sin­de bü­yük pay sa­hi­bi olan Ha­san Gür­büz’en emek­le­ri­ni unut­ma­ya­ca­ğı­nı ve Sa­rı­yer ta­kı­mın­da gös­te­re­ce­ği per­for­mans ile ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için elin­den mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
Re­cep Uğur Öz­türk iki se­zon ön­ce Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev ya­pan Tek­nik Di­rek­tör Ser­dar Boz­kurt ve eki­bi ile bir­lik­te Sa­rı­yer’in ba­şa­rı­sı için ter dö­ke­cek.